Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden KwispelCoaching

Algemeen

KwispelCoaching is opgericht door Anouk Doffer, is gevestigd te Westwoud en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75774763.

Anouk Doffer behoud zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door Anouk Doffer zijn bekendgemaakt.

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

 

Definities

KwispelCoaching: Anouk Doffer hierna verder te noemen KwispelCoaching, gevestigd te Westwoud onder KvK-nummer: 75774763.

Opdrachtgever: degene met wie KwispelCoaching een overeenkomst is aangegaan.

Overeenkomst: een contract tussen opdrachtgever en KwispelCoaching betreffende een overeengekomen dienstverlening.

Coachee: degene die begeleidt/gecoacht wordt.

 

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes, trajectvoorstellen en overeenkomsten van en met KwispelCoaching betreffende deelname of opdracht tot het houden van coaching, trainingen, begeleiding, workshops, instructie dan wel advisering in de meest ruime zin des woords waarop KwispelCoaching deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door KwispelCoaching.

 

Offertes en trajectvoorstellen

De door KwispelCoaching gemaakte offertes en trajectvoorstellen zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven of tenzij KwispelCoaching onverwijld na ontvangst hiervan te kennen geeft, dat er geen overeenkomst tot stand dient te komen, onder de voorwaarden als omschreven in de offerte of het trajectvoorstel.

Alle offertes en trajectvoorstellen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever bij de voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens, die door KwispelCoaching als juist worden aangemerkt.

De offerte of trajectvoorstel omvat een gedetailleerde omschrijving van de te leveren diensten. Aan in de offerte of trajectvoorstel beschreven resultaten als gevolg van de werkzaamheden, kunnen geen rechten worden ontleend.

De in de offerte of trajectvoorstel genoemde prijzen zijn vrijgesteld BTW tenzij anders aangegeven.

 

Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen KwispelCoaching en de opdrachtgever komt tot stand door schriftelijke opdrachtverlening door de opdrachtgever, die door KwispelCoaching wordt aanvaard en als zodanig schriftelijk of via e-mail door KwispelCoaching wordt bevestigd, dan wel door per e-mail verzonden of mondelinge opdracht van de opdrachtgever, die door KwispelCoaching wordt aanvaard en als zodanig schriftelijk of via e-mail wordt bevestigd.

Als tussen partijen overeenkomst is bereikt over de opdracht, zendt KwispelCoaching aan de opdrachtgever een opdrachtbevestiging.

Indien de overeenkomst bestaat uit meerdere onderdelen met elk een eigen starttijdstip, duur en prijs dan geldt de overeenkomst integraal voor alle onderdelen. Optionele data voor de uitvoering van de overeenkomst zijn definitief, tenzij de opdrachtgever anders vermeld in de bevestiging van de overeenkomst.

 

Uitvoering van de overeenkomst

KwispelCoaching zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op KwispelCoaching zal te allen tijde, en onder alle omstandigheden, slechts een inspanningsverplichting rusten.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst is gewaarborgd, heeft KwispelCoaching het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, die KwispelCoaching redelijkerwijze nodig heeft of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan KwispelCoaching worden verstrekt. Indien de hierboven genoemde gegevens niet (tijdig) aan KwispelCoaching zijn verstrekt, heeft KwispelCoaching het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de, uit de vertraging voortvloeiende, (extra) kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

KwispelCoaching is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat KwispelCoaching is uitgegaan van, door de opdrachtgever verstrekte, onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze, onjuistheid en/of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Bij ziekte van KwispelCoaching wordt het werk of onderdelen daarvan alsnog later uitgevoerd op een gezamenlijk overeen te komen tijdstip. Opdrachtgever heeft in dit geval geen recht op restitutie van de overeengekomen prijs van het werk of onderdelen daarvan. Eventueel gemaakte kosten kunnen door de opdrachtgever niet verhaald worden op KwispelCoaching.

 

Wijzigingen van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen en schriftelijk bevestigen.

Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal KwispelCoaching de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. Door KwispelCoaching worden geen meerkosten in rekening gebracht indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Bij het voortijdig afbreken van een traject door de opdrachtgever worden de kosten van lopende onderdelen in rekening gebracht. Restitutie van het coachtraject is niet mogelijk.

 

Annulering of verplaatsing door de opdrachtgever

De opdrachtgever voor coaching, training, workshop, instructie dan wel advisering heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor coaching, training, workshop, instructie dan wel advisering schriftelijk te annuleren.

Annulering van de opdracht door de opdrachtgever kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden gedaan. Bij annulering korter dan 24 uur voor aanvang, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Eventuele andere gemaakte kosten door KwispelCoaching komen ook voor rekening van de opdrachtgever. Het is altijd mogelijk om een afspraak tijdig (uiterlijk 24 uur van tevoren) te verplaatsen.

 

Annulering door KwispelCoaching

KwispelCoaching heeft het recht zonder opgave van redenen de coaching, training, workshop, instructie dan wel advisering te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan KwispelCoaching betaalde bedrag.

 

Geheimhouding

Zowel KwispelCoaching als de opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een overeenkomst hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, zoals ook vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de opdrachtgever. KwispelCoaching streeft er naar betreffende informatie zo veel mogelijk samen met de opdrachtgever over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van de opdrachtgever en/of het kind in gevaar brengen, dan zal KwispelCoaching dit wel bespreken met derden. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

Tarieven

De tarieven staan op de website of zijn overeengekomen middels een offerte of trajectvoorstel. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de coaching, begeleiding, training, workshop en advisering inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is (> dan een kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek.

 

Betaling

KwispelCoaching brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door KwispelCoaching aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

De reiskosten van KwispelCoaching ten behoeve van de werkzaamheden in het kader van de opdracht, worden zoveel mogelijk in de overeenkomst van KwispelCoaching opgenomen.

Indien er niet binnen de betalingstermijn wordt betaald zal KwispelCoaching een betalingsherinnering sturen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is KwispelCoaching genoodzaakt de vorderingen aan de opdrachtgever, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor de rekening van de opdrachtgever. Bij betalingsachterstand is KwispelCoaching gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten totdat de opdrachtgever aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

Door het betalen van de factuur verklaart de opdrachtgever zich akkoord met de algemene voorwaarden.

 

Intellectueel eigendom

Het intellectueel eigendom op de door KwispelCoaching uitgegeven brochures, website, social media, projectmateriaal en trainingsmateriaal berust bij KwispelCoaching, tenzij anders op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke toestemming van KwispelCoaching zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigt.

 

Coaching/begeleiding van kinderen en jongeren

Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.

De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel ander gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. KwispelCoaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

De opdrachtgever dient tijdens de coachsessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na de coachsessie is er eventueel kort de gelegenheid om te zien wat de coachee heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. de coachee uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

 

Klachten

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen een maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan KwispelCoaching.

Indien een klacht gegrond is, zal KwispelCoaching de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever met opgaaf van redenen kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal KwispelCoaching slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van deze algemene voorwaarden.

 

Aansprakelijkheid

Het advies en de begeleiding van KwispelCoaching is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen.

KwispelCoaching is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband, met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van KwispelCoaching.

Vergoeding aan de opdrachtgever kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van KwispelCoaching. Voor lichamelijke- en psychische klachten, raadt KwispelCoaching aan altijd contact op te nemen met de huisarts.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen KwispelCoaching en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats van KwispelCoaching is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft KwispelCoaching het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.