Algemene voorwaarden

Algemeen
Kwispelcoaching is opgericht door Anouk Doffer, is gevestigd te Westwoud en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75774763

Kwispelcoaching richt zich op het coachen van kinderen tussen 0 en 18 jaar.

Anouk Doffer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door Anouk Doffer zijn bekendgemaakt.

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Kwispelcoaching en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Vertrouwelijkheid
Kwispelcoaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies. Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger. Kwispelcoaching streeft er naar betreffende informatie zo veel mogelijk samen met (één van) de ouders over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal Kwispelcoaching dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Coaching/begeleiding van kinderen tot en met 18 jaar
Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.

De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel ander gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Kwispelcoaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Aansprakelijkheid
Het advies en begeleiding van Kwispelcoaching is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen. Kwispelcoaching is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband, met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kwispelcoaching.

Vergoeding aan het kind en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Kwispelcoaching. Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt Kwispelcoaching aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Regels rond een afspraak voor kinderen
De ouder dient tijdens de coachingsessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na de coachingsessie is er eventueel kort de gelegenheid om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

Vroegtijdig beëindigen coachingsessie
In uiterste gevallen kan het voorkomen dat een coachingsessie eerder wordt beëindigt dan de daarvoor afgesproken tijd. Dit gebeurt in het belang van de hond en het kind. Dit om het welzijn van de hond te waarborgen en eventuele incidenten te voorkomen. Mocht dit voorkomen, dan zal dit zo goed mogelijk worden uitgelegd aan de ouder. In overleg met de ouder wordt besproken hoe het vervolg eruit gaat zien.

Ziekte
Wanneer de kindercoach ziek is vindt er geen vervanging plaats. De coachingsessie gaat dan niet door en wordt in overleg met de ouder/verzorger naar een andere datum/tijd verplaatst

In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging of verwijzing geregeld, of wordt de therapie stopgezet.

In geval van ziekte van de hond, wordt er gekeken indien mogelijk naar een vervangende hond. Mocht dit niet mogelijk zijn of is hier bezwaar tegen, kan de coachingsessie verplaatst worden naar een andere datum/tijd of in overleg kan de coachingsessie zonder hond plaatsvinden. Bij langdurige uitval van de hond, wordt er gekeken naar een andere passende hond, zodat de coachingsessies door kunnen blijven gaan.

Tarieven
De tarieven staan op de website. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is ( > dan een kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek.

Betalingsvoorwaarden
De ouder/verzorger verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van Kwispelcoaching. Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal Kwispelcoaching een betalingsherinnering sturen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Kwispelcoaching genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Kwispelcoaching gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

Verhindering
Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of via de email. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.